برگزاری بزرگترین رویداد اقتصادی جهان اسلام در مالزی

برگزاری بزرگترین رویداد اقتصادی جهان اسلام در مالزی
رییس شورای مرکزی فدراسیون توسعه علوم و فناوری کشورهای اسلامی برگزاری بزرگترین رویداد اقتصادی جهان اسلام را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، مهدی کریمی درباره این اجلاس گفت: سال جاری به صورت مجدد این اجلاس در مالزی برگزار خواهد شد و کشورهای عضو این فدراسیون در این رویداد شرکت خواهند کرد.
وی در بیان اهمیت این رویداد اقتصادی خاطرنشان کرد که با توجه به اهمیت جهان اسلام در ورود جدی به حوزه های کارآفرینی، فناوری و نوآوری، این رویداد درصدد است که جوایزی را به نخبگان اقتصادی، کارآفرینان نوآور و فنآور، زنان کارآفرین و فعال اقتصادی جهان اسلام اهداء کند.
کریمی با اشاره به اینکه این اجلاس و نمایشگاه، شرکت کنندگانی از ایران نیز خواهد داشت، عنوان کرد که شرکت های ایرانی در نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاری جهان اسلام حضور فعال خواهند داشت.
وی در همین زمینه افزود که از ایران شرکت رفاه با مدیریت گل زاده، کاندیدای دریافت جایزه کارآفرین نوآور و فنآور به پاس رشد در سطح ملی و بین المللی سیستم رفاه، خانم مقیمی به عنوان زن کارآفرین و همچنین خانم سلطانی به عنوان سخنران حوزه بانوان و سرمایه گذاری جهان اسلام د …

برگزاری بزرگترین رویداد اقتصادی جهان اسلام در مالزی

رییس شورای مرکزی فدراسیون توسعه علوم و فناوری کشورهای اسلامی برگزاری بزرگترین رویداد اقتصادی جهان اسلام را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، مهدی کریمی درباره این اجلاس گفت: سال جاری به صورت مجدد این اجلاس در مالزی برگزار خواهد شد و کشورهای عضو این فدراسیون در این رویداد شرکت خواهند کرد.
وی در بیان اهمیت این رویداد اقتصادی خاطرنشان کرد که با توجه به اهمیت جهان اسلام در ورود جدی به حوزه های کارآفرینی، فناوری و نوآوری، این رویداد درصدد است که جوایزی را به نخبگان اقتصادی، کارآفرینان نوآور و فنآور، زنان کارآفرین و فعال اقتصادی جهان اسلام اهداء کند.
کریمی با اشاره به اینکه این اجلاس و نمایشگاه، شرکت کنندگانی از ایران نیز خواهد داشت، عنوان کرد که شرکت های ایرانی در نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاری جهان اسلام حضور فعال خواهند داشت.
وی در همین زمینه افزود که از ایران شرکت رفاه با مدیریت گل زاده، کاندیدای دریافت جایزه کارآفرین نوآور و فنآور به پاس رشد در سطح ملی و بین المللی سیستم رفاه، خانم مقیمی به عنوان زن کارآفرین و همچنین خانم سلطانی به عنوان سخنران حوزه بانوان و سرمایه گذاری جهان اسلام د …
برگزاری بزرگترین رویداد اقتصادی جهان اسلام در مالزی