برگزاری ­سومین رویداد استارتاپ ویکند «شروع کن»؛ ۱۹ تا ۲۱ مهر

برگزاری ­سومین رویداد استارتاپ ویکند «شروع کن»؛ ۱۹ تا ۲۱ مهر
­سومین رویداد استارتاپ ویکند «شروع کن» با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، بنیاد نخبگان کارآفرینی ایران و سایر سرمایه گذاران در مهر برگزار می شود.

برگزاری ­سومین رویداد استارتاپ ویکند «شروع کن»؛ ۱۹ تا ۲۱ مهر

­سومین رویداد استارتاپ ویکند «شروع کن» با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، بنیاد نخبگان کارآفرینی ایران و سایر سرمایه گذاران در مهر برگزار می شود.
برگزاری ­سومین رویداد استارتاپ ویکند «شروع کن»؛ ۱۹ تا ۲۱ مهر