برندگان مرحله دوم مناظرات دانشجویی دانشگاه زنجان مشخص شدند

برندگان مرحله دوم مناظرات دانشجویی دانشگاه زنجان مشخص شدند

در پنجمین دوره مسابقات ملی مناظرات دانشجویی در استان زنجان که در دانشگاه زنجان در حال برگزاری است، تیم‌های پیروز مرحله دوم مشخص شده و به مرحله بعد راه یافتند

برندگان مرحله دوم مناظرات دانشجویی دانشگاه زنجان مشخص شدند

(image)

در پنجمین دوره مسابقات ملی مناظرات دانشجویی در استان زنجان که در دانشگاه زنجان در حال برگزاری است، تیم‌های پیروز مرحله دوم مشخص شده و به مرحله بعد راه یافتند
برندگان مرحله دوم مناظرات دانشجویی دانشگاه زنجان مشخص شدند

مرکز فیلم