برنامه‌ریزی برای پذیرایی از ۶ میلیون زائر در مناطق عملیاتی

برنامه‌ریزی برای پذیرایی از ۶ میلیون زائر در مناطق عملیاتی

جانشین ستاد مرکزی راهیان نور از برنامه‌ریزی برای پذیرایی از ۶ میلیون زائر در مناطق عملیاتی و یادمانی خبر داد.

برنامه‌ریزی برای پذیرایی از ۶ میلیون زائر در مناطق عملیاتی

(image)

جانشین ستاد مرکزی راهیان نور از برنامه‌ریزی برای پذیرایی از ۶ میلیون زائر در مناطق عملیاتی و یادمانی خبر داد.
برنامه‌ریزی برای پذیرایی از ۶ میلیون زائر در مناطق عملیاتی

اخبار دنیای دیجیتال

نخبگان