برلوسکونی: توتی پرچم و نماد رم است و قابل خرید و فروش نیست!

برلوسکونی: توتی پرچم و نماد رم است و قابل خرید و فروش نیست!

برلوسکونی درباره اخبار پیوستن توتی به میلان اظهارات جالبی انجام داد و گفت: بعد از به پایان رسیدن بازی‌ها در فصل اخیر به فکر این بود که توتی می‌تواند یک فصل دیگر بازی کند و دوست داشتم به میلان بیاید ولی او پرچم و نماد رم است و او قابل خرید و فروش نیست!

برلوسکونی: توتی پرچم و نماد رم است و قابل خرید و فروش نیست!

(image)

برلوسکونی درباره اخبار پیوستن توتی به میلان اظهارات جالبی انجام داد و گفت: بعد از به پایان رسیدن بازی‌ها در فصل اخیر به فکر این بود که توتی می‌تواند یک فصل دیگر بازی کند و دوست داشتم به میلان بیاید ولی او پرچم و نماد رم است و او قابل خرید و فروش نیست!
برلوسکونی: توتی پرچم و نماد رم است و قابل خرید و فروش نیست!

عکس