بررسی مرگ مشکوک بیماران دیالیزی بیمارستان سینا

بررسی مرگ مشکوک بیماران دیالیزی بیمارستان سینا

در پی مرگ مشکوک سه بیمار دیالیزی در بیمارستان سینای شهرستان کارون، پرونده این بیماران به پلیس و پزشکی قانونی ارجاع شده است.

بررسی مرگ مشکوک بیماران دیالیزی بیمارستان سینا

(image)

در پی مرگ مشکوک سه بیمار دیالیزی در بیمارستان سینای شهرستان کارون، پرونده این بیماران به پلیس و پزشکی قانونی ارجاع شده است.
بررسی مرگ مشکوک بیماران دیالیزی بیمارستان سینا

فستیوال فیلم