بررسی اشتباه های مغالطه های عاشورا توسط استاد دانشگاه لبنان

بررسی اشتباه های مغالطه های عاشورا توسط استاد دانشگاه لبنان
انتشارات دارالمحجه کتابی را با عنوان «کشف الخطاء عن مغالطات عاشوراء» (آشکار نمودن اشتباه‌ها در مورد مغالطه‌های عاشورا) در ۳۱۸ صفحه منتشر کرد.

بررسی اشتباه های مغالطه های عاشورا توسط استاد دانشگاه لبنان

انتشارات دارالمحجه کتابی را با عنوان «کشف الخطاء عن مغالطات عاشوراء» (آشکار نمودن اشتباه‌ها در مورد مغالطه‌های عاشورا) در ۳۱۸ صفحه منتشر کرد.
بررسی اشتباه های مغالطه های عاشورا توسط استاد دانشگاه لبنان