برخی نخبگان سیاسی نقش پازل دشمن را بازی می کنند/سفر مقامات غربی به ایران نشانه آب شدن یخ های ساخت آمریکاست

برخی نخبگان سیاسی نقش پازل دشمن را بازی می کنند/سفر مقامات غربی به ایران نشانه آب شدن یخ های ساخت آمریکاست
امام جمعه ابرکوه گفت: چرا ملتی که انقلاب عظیم و جهانی داشت، اکنون سلطه فرهنگی دشمن را بر زوایای فکر و اندیشه و عمل خود قطع نمی کند؟

برخی نخبگان سیاسی نقش پازل دشمن را بازی می کنند/سفر مقامات غربی به ایران نشانه آب شدن یخ های ساخت آمریکاست

امام جمعه ابرکوه گفت: چرا ملتی که انقلاب عظیم و جهانی داشت، اکنون سلطه فرهنگی دشمن را بر زوایای فکر و اندیشه و عمل خود قطع نمی کند؟
برخی نخبگان سیاسی نقش پازل دشمن را بازی می کنند/سفر مقامات غربی به ایران نشانه آب شدن یخ های ساخت آمریکاست

بک لینک رنک 4

بازی