برخی در کمیسیون اجتماعی به آسیب‌های اجتماعی اعتقادی ندارند/ برنامه‌ای برای برخورد با آسیب‌ها وجود ندارد

برخی در کمیسیون اجتماعی به آسیب‌های اجتماعی اعتقادی ندارند/ برنامه‌ای برای برخورد با آسیب‌ها وجود ندارد

معاون مرکز امور اجتماعی وزارت کشور وضعیت آسیب های اجتماعی را متاثر از عوامل گوناگون می داند.

برخی در کمیسیون اجتماعی به آسیب‌های اجتماعی اعتقادی ندارند/ برنامه‌ای برای برخورد با آسیب‌ها وجود ندارد

(image)

معاون مرکز امور اجتماعی وزارت کشور وضعیت آسیب های اجتماعی را متاثر از عوامل گوناگون می داند.
برخی در کمیسیون اجتماعی به آسیب‌های اجتماعی اعتقادی ندارند/ برنامه‌ای برای برخورد با آسیب‌ها وجود ندارد

تکست آهنگ