برجام نباشد، کره شمالی هم برنامه هسته‌ای اش را کنار نمی‌گذارد

برجام نباشد، کره شمالی هم برنامه هسته‌ای اش را کنار نمی‌گذارد
وزیر خارجه روسیه گفت بدون توافق هسته ای ایران، کره شمالی هم نیازی به کنار گذاشتن برنامه هسته ای خود نخواهد دید.

برجام نباشد، کره شمالی هم برنامه هسته‌ای اش را کنار نمی‌گذارد

وزیر خارجه روسیه گفت بدون توافق هسته ای ایران، کره شمالی هم نیازی به کنار گذاشتن برنامه هسته ای خود نخواهد دید.
برجام نباشد، کره شمالی هم برنامه هسته‌ای اش را کنار نمی‌گذارد