برجام عارف با اصلاح‌طلبان!/ «فردین اصلاحات» چگونه «فرمانده بی لشکر» شد؟

برجام عارف با اصلاح‌طلبان!/ «فردین اصلاحات» چگونه «فرمانده بی لشکر» شد؟

همه منتظر بودند تا «فردین اصلاحات» رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شود. اما عارف، این سمت را نپذیرفت تا ناراحتی او از عدم حمایت نمایندگان لیست امید در خارج از مجلس بیش از پیش آشکار شود.

برجام عارف با اصلاح‌طلبان!/ «فردین اصلاحات» چگونه «فرمانده بی لشکر» شد؟

(image)

همه منتظر بودند تا «فردین اصلاحات» رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شود. اما عارف، این سمت را نپذیرفت تا ناراحتی او از عدم حمایت نمایندگان لیست امید در خارج از مجلس بیش از پیش آشکار شود.
برجام عارف با اصلاح‌طلبان!/ «فردین اصلاحات» چگونه «فرمانده بی لشکر» شد؟

خبرگزاری اصفحان