برجام با هدف سیاسی و انتخاباتی دنبال شد/ وادادگی برخی مسئولان در قبال تحقیر غرب خاطره بد سال ۹۴

برجام با هدف سیاسی و انتخاباتی دنبال شد/ وادادگی برخی مسئولان در قبال تحقیر غرب خاطره بد سال ۹۴

سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی گفت: برجام نقاط قوت و ضعفی دارد که البته به عنوان یک هدف سیاسی و انتخاباتی دنبال شد.

برجام با هدف سیاسی و انتخاباتی دنبال شد/ وادادگی برخی مسئولان در قبال تحقیر غرب خاطره بد سال ۹۴

(image)

سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی گفت: برجام نقاط قوت و ضعفی دارد که البته به عنوان یک هدف سیاسی و انتخاباتی دنبال شد.
برجام با هدف سیاسی و انتخاباتی دنبال شد/ وادادگی برخی مسئولان در قبال تحقیر غرب خاطره بد سال ۹۴

خرم خبر

خرید غذا