برتری سن‌ژرمن ۱۰ نفره با کولاک نیمار

برتری سن‌ژرمن ۱۰ نفره با کولاک نیمار
سن ژرمن ۱۰ نفره در دیداری که نیمار اولین گل بازی را به ثمر رساند بر تولوز چیره گشت.

برتری سن‌ژرمن ۱۰ نفره با کولاک نیمار

سن ژرمن ۱۰ نفره در دیداری که نیمار اولین گل بازی را به ثمر رساند بر تولوز چیره گشت.
برتری سن‌ژرمن ۱۰ نفره با کولاک نیمار