بدون حضور مردم جنگ فرهنگی به نتیجه نمی‌رسد

بدون حضور مردم جنگ فرهنگی به نتیجه نمی‌رسد

فرمانده سپاه پاسداران نبود گفت: چنانچه پشتیبانی مردم در دفاع مقدس نبود بدون تردید با شکست مواجه می شدیم و سایر جنگ ها مانند فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بدون حضور مردم این جنگ به نتیجه نمی‌رسد.

بدون حضور مردم جنگ فرهنگی به نتیجه نمی‌رسد

(image)

فرمانده سپاه پاسداران نبود گفت: چنانچه پشتیبانی مردم در دفاع مقدس نبود بدون تردید با شکست مواجه می شدیم و سایر جنگ ها مانند فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بدون حضور مردم این جنگ به نتیجه نمی‌رسد.
بدون حضور مردم جنگ فرهنگی به نتیجه نمی‌رسد

car