بدعهدی آمریکائی‌ها ضرورت اقدامات نظارتی را افزایش می‌دهد

بدعهدی آمریکائی‌ها ضرورت اقدامات نظارتی را افزایش می‌دهد

یک کارشناس مسائل سیاسی گفت: با توجه به بدعهدی آمریکایی ها نظارت ها باید افزایش یابد تا قبل از از دست دادن فرصت ها اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته باشد.

بدعهدی آمریکائی‌ها ضرورت اقدامات نظارتی را افزایش می‌دهد

(image)

یک کارشناس مسائل سیاسی گفت: با توجه به بدعهدی آمریکایی ها نظارت ها باید افزایش یابد تا قبل از از دست دادن فرصت ها اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته باشد.
بدعهدی آمریکائی‌ها ضرورت اقدامات نظارتی را افزایش می‌دهد

خرید بک لینک

مرکز فیلم