با پدیده «صفدر حسینی»‌ها چه کنیم؟/ تنها گزینه روی میز!

با پدیده «صفدر حسینی»‌ها چه کنیم؟/ تنها گزینه روی میز!

شفاف‌سازی اقتصاد و عملکرد نهادهای دولتی تنها راهکار برای مدیریت اقتصادی است که خواه ناخواه امثال «صفدرحسینی‌ها» در آن وجود دارند.

با پدیده «صفدر حسینی»‌ها چه کنیم؟/ تنها گزینه روی میز!

(image)

شفاف‌سازی اقتصاد و عملکرد نهادهای دولتی تنها راهکار برای مدیریت اقتصادی است که خواه ناخواه امثال «صفدرحسینی‌ها» در آن وجود دارند.
با پدیده «صفدر حسینی»‌ها چه کنیم؟/ تنها گزینه روی میز!

خبرگزاری دانشگاه های کشور