با حقوق نجومی برخی مدیران می‌توان چند دستگاه اتوبوس تهیه کرد؟

با حقوق نجومی برخی مدیران می‌توان چند دستگاه اتوبوس تهیه کرد؟

یک فعال دانشجویی گفت: تنها با دریافتی نجومی یکی از مدیران ارشد دولتی می توان چندین اتوبوس تهیه کرد و جان بسیاری دیگر را نجات داد.

با حقوق نجومی برخی مدیران می‌توان چند دستگاه اتوبوس تهیه کرد؟

(image)

یک فعال دانشجویی گفت: تنها با دریافتی نجومی یکی از مدیران ارشد دولتی می توان چندین اتوبوس تهیه کرد و جان بسیاری دیگر را نجات داد.
با حقوق نجومی برخی مدیران می‌توان چند دستگاه اتوبوس تهیه کرد؟

ماشین های جدید