باید فضا برای آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها فراهم شود/ کرسی‌های آزاد اندیشی محل جدال سیاسی و حزبی نیست

باید فضا برای آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها فراهم شود/ کرسی‌های آزاد اندیشی محل جدال سیاسی و حزبی نیست

یک فعال دانشجویی گفت: کرسی‌های آزاد اندیشی محل جدال سیاسی و حزبی نبوده بلکه مکانی برای فکر کردن و بیان آزاد مطالب می‌باشند.

باید فضا برای آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها فراهم شود/ کرسی‌های آزاد اندیشی محل جدال سیاسی و حزبی نیست

(image)

یک فعال دانشجویی گفت: کرسی‌های آزاد اندیشی محل جدال سیاسی و حزبی نبوده بلکه مکانی برای فکر کردن و بیان آزاد مطالب می‌باشند.
باید فضا برای آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها فراهم شود/ کرسی‌های آزاد اندیشی محل جدال سیاسی و حزبی نیست

بازی آزاد

دانلود آهنگ آذری