بانک مرکزی ملزم به تامین ارز در کشت فراسرزمینی شد

بانک مرکزی ملزم به تامین ارز در کشت فراسرزمینی شد

بر اساس ابلاغ آیین‌نامه کشت فراسرزمینی ،بانک مرکزی ملزم به تامین ارز در کشت فراسرزمینی شد.

بانک مرکزی ملزم به تامین ارز در کشت فراسرزمینی شد

(image)

بر اساس ابلاغ آیین‌نامه کشت فراسرزمینی ،بانک مرکزی ملزم به تامین ارز در کشت فراسرزمینی شد.
بانک مرکزی ملزم به تامین ارز در کشت فراسرزمینی شد

آپدیت نود 32 ورژن 7

استخدام