بازسازی ناوگان فرسوده اتوبوسرانی تهران

بازسازی ناوگان فرسوده اتوبوسرانی تهران

پیمان سنندجی گفت: برابر مصوبه ۴۰۰ دستگاه اتوبوس بازسازی می شود.

بازسازی ناوگان فرسوده اتوبوسرانی تهران

(image)

پیمان سنندجی گفت: برابر مصوبه ۴۰۰ دستگاه اتوبوس بازسازی می شود.
بازسازی ناوگان فرسوده اتوبوسرانی تهران

آپدیت نود 32

خرم خبر