بازداشت ۳ روحانی شیعه در بحرین

بازداشت ۳ روحانی شیعه در بحرین

سرکوب معارضان بحرینی با بازداشت سه روحانی دیگر ادامه یافت.

بازداشت ۳ روحانی شیعه در بحرین

(image)

سرکوب معارضان بحرینی با بازداشت سه روحانی دیگر ادامه یافت.
بازداشت ۳ روحانی شیعه در بحرین

خرید بک لینک رنک 7

تکنولوژی جدید