این‌بار قرعه تعطیلی به نام ایران ترانسفو افتاد/ تجمع کارگران کارخانه به دلیل تعطیلی

این‌بار قرعه تعطیلی به نام ایران ترانسفو افتاد/ تجمع کارگران کارخانه به دلیل تعطیلی

خانواده ۴ هزار نفری شرکت ایران ترانسفو مشتمل بر ۱۳ شرکت زیرمجموعه است که در سالیان جنگ و تحریم توانسته نیاز داخل را برطرف کرده و بعضا در مواردی نیز صادرات داشته باشد.

این‌بار قرعه تعطیلی به نام ایران ترانسفو افتاد/ تجمع کارگران کارخانه به دلیل تعطیلی

(image)

خانواده ۴ هزار نفری شرکت ایران ترانسفو مشتمل بر ۱۳ شرکت زیرمجموعه است که در سالیان جنگ و تحریم توانسته نیاز داخل را برطرف کرده و بعضا در مواردی نیز صادرات داشته باشد.
این‌بار قرعه تعطیلی به نام ایران ترانسفو افتاد/ تجمع کارگران کارخانه به دلیل تعطیلی

خرید رنک گوگل

باران دانلود