ایستگاه قطار «لووِن» با هشدار بمب‌گذاری تعطیل شد

ایستگاه قطار «لووِن» با هشدار بمب‌گذاری تعطیل شد

ایستگاه قطار «لووِن» که در فاصله ۲۵ کیلومتری بروکسل قرار دارد، پس از دریافت هشدار بمب‌گذاری تخلیه شد.

ایستگاه قطار «لووِن» با هشدار بمب‌گذاری تعطیل شد

(image)

ایستگاه قطار «لووِن» که در فاصله ۲۵ کیلومتری بروکسل قرار دارد، پس از دریافت هشدار بمب‌گذاری تخلیه شد.
ایستگاه قطار «لووِن» با هشدار بمب‌گذاری تعطیل شد

اتومبیل

خرم خبر