ایران و عراق یادداشت تفاهم همکاری بانکی امضا کردند

ایران و عراق یادداشت تفاهم همکاری بانکی امضا کردند

یادداشت تفاهم همکاری های بانکی بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی عراق به امضای روسای کل دو کشور رسید.

ایران و عراق یادداشت تفاهم همکاری بانکی امضا کردند

(image)

یادداشت تفاهم همکاری های بانکی بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی عراق به امضای روسای کل دو کشور رسید.
ایران و عراق یادداشت تفاهم همکاری بانکی امضا کردند

مرکز فیلم

گیم پلی استیشن