ایران قهرمان المپیاد جهانی شطرنج شد

ایران قهرمان المپیاد جهانی شطرنج شد

نمایندگان شطرنج ایران مقتدرانه بر سکوی قهرمانی تکیه زدند.

ایران قهرمان المپیاد جهانی شطرنج شد

(image)

نمایندگان شطرنج ایران مقتدرانه بر سکوی قهرمانی تکیه زدند.
ایران قهرمان المپیاد جهانی شطرنج شد

car