ایران در ریشه‌کنی فلج اطفال موفقیت چشمگیری داشته است

ایران در ریشه‌کنی فلج اطفال موفقیت چشمگیری داشته است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: یک اقدام جهانی در خصوص ریشه‌کنی فلج اطفال صورت گرفته که بعضی کشورها از جمله ایران موفقیت چشمگیری داشته‌اند.

ایران در ریشه‌کنی فلج اطفال موفقیت چشمگیری داشته است

(image)

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: یک اقدام جهانی در خصوص ریشه‌کنی فلج اطفال صورت گرفته که بعضی کشورها از جمله ایران موفقیت چشمگیری داشته‌اند.
ایران در ریشه‌کنی فلج اطفال موفقیت چشمگیری داشته است

اپدیت نود32

بازی