ایران تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر را واجد وجاهت حقوقی نمی‌داند/ تصویب آن بر مبنای خصومت با ایران است

ایران تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر را واجد وجاهت حقوقی نمی‌داند/ تصویب آن بر مبنای خصومت با ایران است

سخنگوی وزارت خارجه گفت: ایران تمدید ماموریت گزارشگر ویژه را واجد هیچ ضرورت و وجاهت حقوقی ندانسته و تصویب آن راتنها بر مبنای خصومت با ایران می‌داند.

ایران تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر را واجد وجاهت حقوقی نمی‌داند/ تصویب آن بر مبنای خصومت با ایران است

(image)

سخنگوی وزارت خارجه گفت: ایران تمدید ماموریت گزارشگر ویژه را واجد هیچ ضرورت و وجاهت حقوقی ندانسته و تصویب آن راتنها بر مبنای خصومت با ایران می‌داند.
ایران تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر را واجد وجاهت حقوقی نمی‌داند/ تصویب آن بر مبنای خصومت با ایران است

world press news

افق