ایرانیان خارج از کشور باید برای درخواست بیمه حداقل ١٨و حداکثر ٥٠سال داشته باشند

ایرانیان خارج از کشور باید برای درخواست بیمه حداقل ١٨و حداکثر ٥٠سال داشته باشند

مدیر کل تامین اجتماعی اتباع گفت: حداکثر سن پذیرش درخواست برای ایرانیان خارج از کشور در زمان ثبت تقاضای بیمه تامین اجتماعی، ٥٠سال تمام و حداقل ١٨ سال است.

ایرانیان خارج از کشور باید برای درخواست بیمه حداقل ١٨و حداکثر ٥٠سال داشته باشند

(image)

مدیر کل تامین اجتماعی اتباع گفت: حداکثر سن پذیرش درخواست برای ایرانیان خارج از کشور در زمان ثبت تقاضای بیمه تامین اجتماعی، ٥٠سال تمام و حداقل ١٨ سال است.
ایرانیان خارج از کشور باید برای درخواست بیمه حداقل ١٨و حداکثر ٥٠سال داشته باشند

بک لینک قوی

تلگرام