ایدز کی و چگونه وارد ایران شد؟

ایدز کی و چگونه وارد ایران شد؟

ایدز از اوایل دهه ۱۳۶۰ در میان بیماران هموفیل دریافت کننده فراورده‌های خونی مانند فاکتور ۸ و فاکتور ۹، که از اروپای غربی وارد کشور می‌شد به طور پنهان و بی سروصدا شروع شد.

ایدز کی و چگونه وارد ایران شد؟

(image)

ایدز از اوایل دهه ۱۳۶۰ در میان بیماران هموفیل دریافت کننده فراورده‌های خونی مانند فاکتور ۸ و فاکتور ۹، که از اروپای غربی وارد کشور می‌شد به طور پنهان و بی سروصدا شروع شد.
ایدز کی و چگونه وارد ایران شد؟