ایجاد رشته فردوسی شناسی نیازمند کار کارشناسی است

ایجاد رشته فردوسی شناسی نیازمند کار کارشناسی است

رئیس فرهنگستان فرهنگ و ادب فارسی ایجاد رشته فردوسی شناسی را نیازمند کار کارشناسی دانست و گفت: با توجه به اینکه رشته ها پس از بیش از حد تخصصی شدن با مشکلاتی نظیر بازار کار مواجهه می شوند بنابراین نیازمند است در خصوص ایجاد چنین رشته ای در دانشگاه ها کار کارشناسی صورت گیرد.

ایجاد رشته فردوسی شناسی نیازمند کار کارشناسی است

(image)

رئیس فرهنگستان فرهنگ و ادب فارسی ایجاد رشته فردوسی شناسی را نیازمند کار کارشناسی دانست و گفت: با توجه به اینکه رشته ها پس از بیش از حد تخصصی شدن با مشکلاتی نظیر بازار کار مواجهه می شوند بنابراین نیازمند است در خصوص ایجاد چنین رشته ای در دانشگاه ها کار کارشناسی صورت گیرد.
ایجاد رشته فردوسی شناسی نیازمند کار کارشناسی است

بک لینک رنک 1

آهنگ جدید