ایتالیا ۲-۰ بلژیک/ پیروزی ارزشمند آتزوری با چاشنی تجربه

ایتالیا ۲-۰ بلژیک/ پیروزی ارزشمند آتزوری با چاشنی تجربه

آتزوری با عملکرد زیبا و تماشایی خود تیم پرستاره بلژیک را شکست داد.

ایتالیا ۲-۰ بلژیک/ پیروزی ارزشمند آتزوری با چاشنی تجربه

(image)

آتزوری با عملکرد زیبا و تماشایی خود تیم پرستاره بلژیک را شکست داد.
ایتالیا ۲-۰ بلژیک/ پیروزی ارزشمند آتزوری با چاشنی تجربه

روزنامه قانون