اکثر انگلیسی ها تمایل ندارند کشورشان از اتحادیه اروپا خارج شود

اکثر انگلیسی ها تمایل ندارند کشورشان از اتحادیه اروپا خارج شود

نظرسنجی شرکت آی.سی.ام نشان داد شمار انگلیسی هایی که مایل به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا هستند، اندکی از کسانی که مایل به باقی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا هستند بیشتر است.

اکثر انگلیسی ها تمایل ندارند کشورشان از اتحادیه اروپا خارج شود

(image)

نظرسنجی شرکت آی.سی.ام نشان داد شمار انگلیسی هایی که مایل به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا هستند، اندکی از کسانی که مایل به باقی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا هستند بیشتر است.
اکثر انگلیسی ها تمایل ندارند کشورشان از اتحادیه اروپا خارج شود

آپدیت نود 32 شنبه

wolrd press news