اولین تیم پناهجویان تاریخ در المپیک ۲۰۱۶ شرکت می‌کند

اولین تیم پناهجویان تاریخ در المپیک ۲۰۱۶ شرکت می‌کند

رئیس کمیته ملی المپیک می‌گوید ۱۰ ورزشکار پناهجو که یک سوری نیز در میان آنهاست، اعضای اولین تیم پناهجویان تاریخ را در المپیک ۲۰۱۶ تشکیل می‌دهند و سعی بر این است که عمق فاجعه انسانی موجود دنیا از این طریق نشان داده شود.

اولین تیم پناهجویان تاریخ در المپیک ۲۰۱۶ شرکت می‌کند

(image)

رئیس کمیته ملی المپیک می‌گوید ۱۰ ورزشکار پناهجو که یک سوری نیز در میان آنهاست، اعضای اولین تیم پناهجویان تاریخ را در المپیک ۲۰۱۶ تشکیل می‌دهند و سعی بر این است که عمق فاجعه انسانی موجود دنیا از این طریق نشان داده شود.
اولین تیم پناهجویان تاریخ در المپیک ۲۰۱۶ شرکت می‌کند

اخبار دنیای دیجیتال