انفجار مرقد صحابه پیامبر(ص) ناکام ماند

انفجار مرقد صحابه پیامبر(ص) ناکام ماند

تلاش برای انفجار مرقد جابر الانصاری از صحابی رسول الله، ناکام ماند.

انفجار مرقد صحابه پیامبر(ص) ناکام ماند

(image)

تلاش برای انفجار مرقد جابر الانصاری از صحابی رسول الله، ناکام ماند.
انفجار مرقد صحابه پیامبر(ص) ناکام ماند

خرم خبر