انتقال دبیرکل جبهه خلق برای آزادی فلسطین به انفرادی

انتقال دبیرکل جبهه خلق برای آزادی فلسطین به انفرادی

باشگاه اسیر فلسطینی اعلام کرد که اداره زندان های رژیم اشغالگر «احمد سعدات» دبیر کل جبهه خلق برای آزادی فلسطین را به سلول انفرادی در زندان «ریمون» انتقال داده است.

انتقال دبیرکل جبهه خلق برای آزادی فلسطین به انفرادی

(image)

باشگاه اسیر فلسطینی اعلام کرد که اداره زندان های رژیم اشغالگر «احمد سعدات» دبیر کل جبهه خلق برای آزادی فلسطین را به سلول انفرادی در زندان «ریمون» انتقال داده است.
انتقال دبیرکل جبهه خلق برای آزادی فلسطین به انفرادی

باشگاه خبری ورزشی