انتقاد شدید خسروپناه از سریع القلم تئوریسین دولت

انتقاد شدید خسروپناه از سریع القلم تئوریسین دولت

خسروپناه: آقای سریع‌القلم! تفکر شما ایران را توسعه یافته نخواهد کرد.

انتقاد شدید خسروپناه از سریع القلم تئوریسین دولت

(image)

خسروپناه: آقای سریع‌القلم! تفکر شما ایران را توسعه یافته نخواهد کرد.
انتقاد شدید خسروپناه از سریع القلم تئوریسین دولت

بک لینک رنک 3

خبرگزاری اصفحان