انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری انقلاب عنایت الهی بود

انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری انقلاب عنایت الهی بود

رئییس‌جمهور گفت: در ۱۴ خرداد ۶۸ شخصیتی انتخاب شدند که نه آن روز، بلکه اگر هر زمان دیگری تاکنون بنا بود فردی را برای مسئولیت سنگین رهبری انتخاب کنیم، صالح تر از حضرت آیت الله خامنه ای پیدا نمی‌کردیم.

انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری انقلاب عنایت الهی بود

(image)

رئییس‌جمهور گفت: در ۱۴ خرداد ۶۸ شخصیتی انتخاب شدند که نه آن روز، بلکه اگر هر زمان دیگری تاکنون بنا بود فردی را برای مسئولیت سنگین رهبری انتخاب کنیم، صالح تر از حضرت آیت الله خامنه ای پیدا نمی‌کردیم.
انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری انقلاب عنایت الهی بود

تلگرام