انتخاب آیت الله جنتی بیانگر بصیرت خبرگان بود

انتخاب آیت الله جنتی بیانگر بصیرت خبرگان بود

امام جمعه مشهد گفت: ریاست آیت الله جنتی در مجلس خبرگان بزرگترین دلیل و نشان بصیرت بالای خبرگان است چرا که فردی را به عنوان رئیس خود انتخاب کردند که ۱۷ سال شاگرد امام بوده است.

انتخاب آیت الله جنتی بیانگر بصیرت خبرگان بود

(image)

امام جمعه مشهد گفت: ریاست آیت الله جنتی در مجلس خبرگان بزرگترین دلیل و نشان بصیرت بالای خبرگان است چرا که فردی را به عنوان رئیس خود انتخاب کردند که ۱۷ سال شاگرد امام بوده است.
انتخاب آیت الله جنتی بیانگر بصیرت خبرگان بود

روزنامه قانون