امیر داعش و معاونانش در«صبراته» لیبی بازداشت شد

امیر داعش در شهر «صبراته» لیبی ‌به همراه دو تن از معاونانش بازداشت شد.