امید داریم مجلس جدید از اقتصادمقاومتی، خود را دور نگه ندارد

مسئول بسیج دانشگاه پیام‌نور شیراز گفت: به خدا امید داریم که مجلس جدید از منطق اقتصادمقاومتی، خود را دور نگه ندارد و در جهت پیشبرد اهداف انقلاب قدم بردارد.