الیاس حضرتی و معین رأی خود را به صندوق انداختند

کاندیدای انتخابات دهمین دوره مجلس و وزیر علوم دولت اصلاحات با حضور در حسینیه ارشاد رای خود را به صندوق انداختند.