الزام دستگاه‌های مسئول برای جبران خسارت‌ها و ترمیم خرابی‌های سیل اخیر

الزام دستگاه‌های مسئول برای جبران خسارت‌ها و ترمیم خرابی‌های سیل اخیر

اعضای هیات دولت در جلسه خود به ریاست روحانی دستگاه‌های مسئول را ملزم به جبران خسارت‌ها و ترمیم خرابی‌های سیل اخیر کردند.

الزام دستگاه‌های مسئول برای جبران خسارت‌ها و ترمیم خرابی‌های سیل اخیر

(image)

اعضای هیات دولت در جلسه خود به ریاست روحانی دستگاه‌های مسئول را ملزم به جبران خسارت‌ها و ترمیم خرابی‌های سیل اخیر کردند.
الزام دستگاه‌های مسئول برای جبران خسارت‌ها و ترمیم خرابی‌های سیل اخیر

عکس