الجولان» فلوجه در آستانه آزادی کامل قرار گرفت

الجولان» فلوجه در آستانه آزادی کامل قرار گرفت

نیروهای عراقی در ادامه پیشروی خود در مناطق تحت محاصره شهر فلوجه با تسلط بر چندین ساختمان مهم منطقه «الجولان» به چند قدمی آزادسازی این منطقه رسیدند.

الجولان» فلوجه در آستانه آزادی کامل قرار گرفت

(image)

نیروهای عراقی در ادامه پیشروی خود در مناطق تحت محاصره شهر فلوجه با تسلط بر چندین ساختمان مهم منطقه «الجولان» به چند قدمی آزادسازی این منطقه رسیدند.
الجولان» فلوجه در آستانه آزادی کامل قرار گرفت

دانلود سرا