اقتصاد مقاومتی یعنی بیمه شدن کشور در مقابل تهدیدها و فشارها

اقتصاد مقاومتی یعنی بیمه شدن کشور در مقابل تهدیدها و فشارها

امام جمعه قوچان گفت: اقتصاد مقاومتی یک سیستم و روش تعریف شده اقتصادی است که کشوری با ایستادگی در مقابل تهدیدها و فشارها بیمه شود.

اقتصاد مقاومتی یعنی بیمه شدن کشور در مقابل تهدیدها و فشارها

(image)

امام جمعه قوچان گفت: اقتصاد مقاومتی یک سیستم و روش تعریف شده اقتصادی است که کشوری با ایستادگی در مقابل تهدیدها و فشارها بیمه شود.
اقتصاد مقاومتی یعنی بیمه شدن کشور در مقابل تهدیدها و فشارها

خرید بک لینک

مرکز فیلم