افطاری دادن در شهرداری تهران ممنوع شد

افطاری دادن در شهرداری تهران ممنوع شد

شهردار پایتخت با صدور بخشنامه‌ای افطاری دادن در شهرداری تهران را ممنوع کرد.

افطاری دادن در شهرداری تهران ممنوع شد

(image)

شهردار پایتخت با صدور بخشنامه‌ای افطاری دادن در شهرداری تهران را ممنوع کرد.
افطاری دادن در شهرداری تهران ممنوع شد

میهن دانلود