افشای آزار و اذیت کودکان مالزیایی توسط یک معلم انگلیسی

افشای آزار و اذیت کودکان مالزیایی توسط یک معلم انگلیسی

انتشار خبر تعرض یک معلم انگلیسی به ۲۰۰ کودک مالزیایی، خشم مردم را برانگیخته است.

افشای آزار و اذیت کودکان مالزیایی توسط یک معلم انگلیسی

(image)

انتشار خبر تعرض یک معلم انگلیسی به ۲۰۰ کودک مالزیایی، خشم مردم را برانگیخته است.
افشای آزار و اذیت کودکان مالزیایی توسط یک معلم انگلیسی

خبرگزاری اصفحان