افزایش ۱۲۰ درصدی تعرفه های پزشکی در طرح تحول سلامت/ تعرفه ها هنوز واقعی نشده اند!

افزایش ۱۲۰ درصدی تعرفه های پزشکی در طرح تحول سلامت/ تعرفه ها هنوز واقعی نشده اند!

معاون درمان وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت: ۶۷ درصد تخت های بیمارستانی کشور فرسوده است و ۸۰ هزار تخت بیمارستانی نیز کم داریم.

افزایش ۱۲۰ درصدی تعرفه های پزشکی در طرح تحول سلامت/ تعرفه ها هنوز واقعی نشده اند!

(image)

معاون درمان وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت: ۶۷ درصد تخت های بیمارستانی کشور فرسوده است و ۸۰ هزار تخت بیمارستانی نیز کم داریم.
افزایش ۱۲۰ درصدی تعرفه های پزشکی در طرح تحول سلامت/ تعرفه ها هنوز واقعی نشده اند!

خرید لینک

اسکای نیوز