افزایش نشاط دانش آموزان با تغییر فرم و رنگ در پوشاک مدارس

افزایش نشاط دانش آموزان با تغییر فرم و رنگ در پوشاک مدارس

مدیر کل فرهنگی هنری وزارت آموزش و پرورش گفت: اگر تلاشی برای تغییر فرم و رنگ در پوشاک مدارس انجام می‌پذیرد، برای افزایش نشاط و تنوع در روحیه دانش آموزان است.

افزایش نشاط دانش آموزان با تغییر فرم و رنگ در پوشاک مدارس

(image)

مدیر کل فرهنگی هنری وزارت آموزش و پرورش گفت: اگر تلاشی برای تغییر فرم و رنگ در پوشاک مدارس انجام می‌پذیرد، برای افزایش نشاط و تنوع در روحیه دانش آموزان است.
افزایش نشاط دانش آموزان با تغییر فرم و رنگ در پوشاک مدارس

افق