افزایش جرم و جنایت در محل بازی‌های المپیک

افزایش جرم و جنایت در محل بازی‌های المپیک

ریودوژانیرو برزیل در حالی میزبان المپیک است که خشونت و جنایات سازمان یافته در این شهر رواج زیادی دارد.

افزایش جرم و جنایت در محل بازی‌های المپیک

(image)

ریودوژانیرو برزیل در حالی میزبان المپیک است که خشونت و جنایات سازمان یافته در این شهر رواج زیادی دارد.
افزایش جرم و جنایت در محل بازی‌های المپیک

بازار بورس