اعزام گروه جهادی دانشگاه محقق اردبیلی به مناطق محروم

اعزام گروه جهادی دانشگاه محقق اردبیلی به مناطق محروم

همزمان با ایام فعالیت‌های جهادی، گروه جهادی راه ناتمام دانشگاه محقق اردبیلی نیز به جمع جهادگران دانشجو پیوست.

اعزام گروه جهادی دانشگاه محقق اردبیلی به مناطق محروم

(image)

همزمان با ایام فعالیت‌های جهادی، گروه جهادی راه ناتمام دانشگاه محقق اردبیلی نیز به جمع جهادگران دانشجو پیوست.
اعزام گروه جهادی دانشگاه محقق اردبیلی به مناطق محروم

استخدام